دوره و شماره: دوره 52، شماره 2 - شماره پیاپی 105، آذر 1399، صفحه 3-260 (پاییز و زمستان 1399)