اهداف و چشم انداز

نوع مقالات چاپ شده در نشریه

  مجله جستارهایی در فلسفه و کلام عمدتاً متعهد به بررسی مقالات پژوهشی است و در این راستا داوری مقالات و اعطای پذیرش با رعایت معیارهای پژوهشی انجام می شود.

 حوزه و تخصص نشریه

حوزه فعالیت دوفصلنامه جستارهایی در فلسفه و کلام عبارت است از فلسفه، کلام و موضوعات میان رشته‌ای مرتبط.

این نشریه فقط مقاله‌هایی را منتشر خواهد کرد که حاوی یافته‌های نو و اصیل در زمینه‌های پیش گفته باشد. هیأت تحریریه همواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب نظران استقبال می‌کند.

موضوعات نشریه

 • مسائل جدید کلامی در فلسفه و کلام اسلامی
 • مسائل جدید کلامی در آیات و روایات
 • مسائل عقلی متعالی در آثار پیش از ملاصدرا
 • سیاست متعالیه
 • مسائل کلام تطبیقی
 • مسائل کلام متقارن
 • مسائل فلسفه کلام

اهداف و چشم انداز

امروزه مجلات تخصصی در حوزه ها و رشته های مختلف علمی آینه تأملات، اندیشه ورزی ها، نوآوری ها و پژوهش های روزآمد اصحاب دانش و پژوهش است. گروه فلسفه و حکمت اسلامی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان یکی از مراکز فعال در حوزه مناسبات دین و علوم فلسفی و کلامی، انتشار مجله ای علمی - پژوهشی در زمینه علوم فلسفی و کلامی را به منظور گسترش تفکر فلسفی و نیز معرفی تفکر فلسفی اسلامی- ایرانی به جامعه جهانی و بالعکس، معرفی اندیشه های فلسفی فیلسوفان غربی و شرقی به جامعه ایرانی، متناسب با اهداف خود می یابد و از این رهگذر، تلاش فکری در نظریه پردازی، نشاط فعالیت های عقلانی، تضارب اندیشه ها و نقد عالمانه افکار صاحب نظران را دنبال می کند.

اهداف تفضیلی:

 • ایجاد زمینه مناسب برای انجام پژوهش های تخصصی روز آمد در زمینه علوم فلسفی و کلامی و کمک به گسترش آن ها.
 • انعکاس یافته های علمی صاحب نظران، استادان و پژوهشگران.
 • پاسخ گویی به نیازهای تخصصی فکری و فلسفی و کلامی.
 • ایجاد فضایی مناسب برای تضارب آراء در موضوعات و مسایل اساسی و چالش برانگیز.
 • نقد و ارزیابی دیدگاه ها، نظریه ها و آرای ارائه شده در موضوعات و مسایل مربوط.
 • رفع نارسایی ها و کاستی های موجود در باب پژوهش های فلسفی-کلامی.
 • کمک به رشد و شکوفایی پژوهش های عالمانه در مناسبات میان دین و فلسفه های مضاف، کلام جدید و مقارن و معاصر.