راهنمای نویسندگان

شیوه‌نامۀ تدوین مقالات

دانلود فایل شیوه‌نامه

 

 نویسندگان محترم مقالات طبق دستورالعمل وزارت عتف نویسندگان ملزم به تکمیل و ارسال دو فرم «تعارض منافع» و «تعهد نویسندگان» صرفاً در قالب‌های پیوست می‌باشند.

فرم تعارض منافع

فرم تعهد نویسندگان

 

زمینه مطالعاتی

 «نشریۀ جستارهایی در فلسفه و کلام» دو فصلنامۀ علمی مربوط به فلسفه و کلام اسلامی است که مقالات نوآورانه با موضوعات فلسفی- کلامی- عرفانی - منطقی و دین‌ پژوهی  را به‌چاپ می‌رساند. 

 

نوع مقالات

به آگاهی نویسندگان محترم می رساند مجله جستارهایی در فلسفه و کلام عمدتاً به برررسی مقالات با عنوان علمی پژوهشی متعهد است و در این راستا داوری مقالات و اعطای پذیرش با رعایت معیار پژوهشی انجام می‌شود؛ از این رو خواهشمندیم از ثبت و ارسال مقالات با رویکرد مروری و ترویجی خودداری کنید.

 

سپاسگزاری

همه افراد یا سازمان‌هایی که به‌گونه‌ای در انجام پژوهش مشارکت داشته و تأثیرگذار بوده و جزو نویسندگان مقاله نیستند و یا تأمین کننده منابع مالی پژوهش هستند بایستی به نحو شایسته در ذیل صفحه نخست مقاله مورد قدردانی واقع شوند.​