فهرست داوران

نام داور

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

مهدی ابراهیمی

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرضیه اخلاقی

دانشیار

دانشگاه پیام نور تهران

فاطمه استثنائی

دانشجوی دکتری

دانشگاه فردوسی مشهد

عباس اسماعیلی زاده

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

علی اشرف امامی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

اعظم ایرجی نیا

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا ارشادی نیا

دانشیار

دانشگاه حکیم سبزواری

حسین پارسا

محقق و پژوهشگر

دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

فردین جمشیدی مهر

استادیار

دانشگاه کنبد کاووس

علی جهان

محقق و پژوهشگر

دانش ­آموخته دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

عباس جوارشکیان

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

سید علی حسینی شریف

مربی

دانشگاه فردوسی مشهد

سید مرتضی حسینی شاهرودی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

علی حقی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

وحید خادم زاده

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

مجتبی درایتی

پژوهشگر و محقق فلسفه غرب

دانش ­آموخته دکتری دانشگاه تهران

روح الله زینلی

استادیار

دانشگاه حکیم سبزواری

سید حسین سید موسوی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

محمد سهیلی

محقق و پژوهشگر

دانشگاه فردوسی مشهد

نفیسه ساطع

دانشیار

دانشگاه قم

فهیمه شریعتی

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

محمدجواد شمس

دانشیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

سید مجید ظهیری

استادیار

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

محمد اسحاق عارفی

استادیار

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ولی عبدی

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

محمد جواد عنایتی راد

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

حسین غفاری

استاد

دانشگاه تهران

فاطمه فرضعلی

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

علی‌رضا کهنسال

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

الهام محمدزاده

استادیار

دانشگاه بجنورد

جعفر مروارید

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

جهانگیر مسعودی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

منصور معتمدی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

سید محمد موسوی

استادیار

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

سیدمحمد مرتضوی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا نجف زاده تربتی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

احمد نصیری

محقق و پژوهشگر

دانش ­آموخته دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

محمد علی وطن دوست

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

عبدالحمید واسطی

استادیار

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی