اطلاع رسانی در مورد هزینه

​به آگاهی محققان عزیز می‌رساند به موجب بندهای یک از ماده 3 و دو از ماده 4 آیین نامه ابلاغی تعیین هزینه پردازش مقاله در مجلات علمی دسترسی باز مصوب 1400/1/23 وزارت عتف، از تاریخ 1401/3/1 دریافت وجه از مقالات ارسالی در مرحله ثبت اطلاعات مقاله لغو می‌شود و فقط از مقالاتی که فرایند داوری را تا پذیرش نهایی طی کنند مبلغ ششصدهزار تومان در مرحله اعطای گواهی پذیرش مقاله دریافت خواهد شد.

فایل آیین نامه پرداخت وجوه مقالات وزارت عتف- 1401

شماره جاری: دوره 54، شماره 2 - شماره پیاپی 109، اسفند 1401 

اندیشۀ کلامی، عرفانی و اخلاقی محمد غزالی

صفحه 71-86

10.22067/epk.2022.77238.1143

حسین علی‌جعفری؛ طاهره حاج ابراهیمی


کارکرد اسماء الهی بر خُلق‌وخو از دیدگاه حکمت متعالیه

صفحه 55-70

10.22067/epk.2022.77033.1134

حسن عباسی حسین آبادی؛ ابراهیم نوری؛ زهرا صفائی مقدم؛ زهرا جمشیدی


حقیقت نفس انسانی از دیدگاه فارابی

صفحه 185-203

10.22067/epk.2023.78541.1168

سیده ملیحه پورصالح امیری؛ زینب برخورداری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان