فرایند پذیرش مقالات

 

ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه نویسندگان و تعارض منافع.

بررسی شکلی و صوری مقاله (در صورتی که موارد ذکر شده در «راهنمای تدوین مقالات» رعایت نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می‌شود).

در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد، برای حداقل دو داور فرستاده می‌شود تا درباره ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت کنند.

نتایج داوری ها در جلسات هیأت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود. در این مرحله 4 حالت ممکن است:

 الف. در صورت پذیرش مقاله توسط 2 داور و تأیید اعضای تحریریه، مقاله پذیرفته می شود.

 ب. درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود. 

ج. درصورت درخواست بازنگری مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان برگشت داده می‌شود.

 د. در صورت عدم تکافوی نظرات 2 داور، مقاله برای داور سوم ارسال می­ شود.

نظر نهایی هیأت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقاله‌ها می‌رسد.

نویسندگانی که مقالات آن‌ها تأیید می‌شود، پس از ارسال پیام واریز وجه جهت چاپ مقاله از سوی دفتر نشریه، مبلغ شش میلیون ریال جهت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقاله به حساب معاونت پژوهشی دانشگاه واریز می کنند.

  • مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.
  • میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از 10 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 4 تا 5 ماه می‌باشد.
  •  شیوه داوری مقالات در این نشریه دوسر کور است.