اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید مرتضی حسینی شاهرودی

فلسفه تطبیقی و عرفان استاد دانشگاه فردوسی مشهد

shahrudi.profcms.um.ac.ir
shahrudium.ac.ir
0000-0003-2451-9088

سردبیر

سیدمرتضی حسینی شاهرودی

فلسفه تطبیقی و عرفان استاد دانشگاه فردوسی مشهد

shahrudi.profcms.um.ac.ir/
shahrudium.ac.ir
0000-0003-2451-9088

اعضای هیات تحریریه

مهدی دهباشی

فلسفه استاد دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/m.dehbashi
dr.mahdidehbashigmail.com

محمد ذبیحی

فلسفه دانشیار دانشگاه قم

qom.ac.ir/mzabihi
l.farzanesamt.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عبدالعزیز ساشادینا

مطالعات اسلامی استاد برجسته کرسی مطالعات اسلامی دانشگاه جورج میسون ویرجینیا

religious.gmu.edu/people/asachedi
asachedigmu.edu
0000-0001-7640-1626

اعضای هیات تحریریه

بختیار شعبانی ورکی

استادگروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

bshabani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
bshabaniferdowsi.um.ac.ir
0000-0001-9071-3298

احد فرامرز قراملکی

فلسفه استاد دانشگاه تهران

ftis.ut.ac.ir/~ghmaleki
ghmalekiut.ac.ir
0000-0002-9595-6405

قاسم کاکائی

فلسفه استاد دانشگاه شیراز

kakaie.com/
gkakaierose.shirazu.ac.ir

علی رضا کهنسال

فلسفه دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

kohansal-a.profcms.um.ac.ir/
kohansal-aum.ac.ir
0000-0002-1797-4317

جهانگیر مسعودی

فلسفه استاد دانشگاه فردوسی مشهد

masoudi-g.profcms.um.ac.ir/
masoudi-gum.ac.ir
0000-0002-6753-0693

کارشناس نشریه

مسعود سلیمانی فر

دانشگاه فردوسی مشهد

jphilosophyferdowsi.um.ac.ir