دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، دی 1394 
بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزات

صفحه 135-158

10.22067/philosophy.v47i2.36910

وحیده فخار نوغانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی