دوره و شماره: دوره 54، شماره 2 - شماره پیاپی 109، اسفند 1401، صفحه 9-205 (پاییز و زمستان1401) 
کارکرد اسماء الهی بر خُلق‌وخو از دیدگاه حکمت متعالیه

صفحه 55-70

10.22067/epk.2022.77033.1134

زهرا صفائی مقدم؛ حسن عباسی حسین آبادی؛ ابراهیم نوری؛ زهرا جمشیدی


حقیقت نفس انسانی از دیدگاه فارابی

صفحه 185-203

10.22067/epk.2023.78541.1168

سیده ملیحه پورصالح امیری؛ زینب برخورداری