دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، آذر 1396 
معرفت ادیان از منظر عبدالکریم جیلی

صفحه 35-56

10.22067/philosophy.v50i1.69464

محدثه پورحسن؛ علی اشرف امامی؛ مهدی حسن زاده