نویسنده = علی اشرف امامی
تفسیرِ «بازار بهشت» در عرفانِ ابن‌عربی

دوره 55، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 49-67

10.22067/epk.2023.81798.1230

امیر یوسفی؛ علی اشرف امامی


معرفت ادیان از منظر عبدالکریم جیلی

دوره 49، شماره 2، آذر 1396، صفحه 35-56

10.22067/philosophy.v50i1.69464

محدثه پورحسن؛ علی اشرف امامی؛ مهدی حسن زاده