کلیدواژه‌ها = معرفت
ارزش معرفتی باورهای دینی و کاربرد مدل ایجابی و سلبی پراگماتیسم در قرآن

دوره 51، شماره 2، آذر 1398، صفحه 237-252

10.22067/philosophy.v51i2.79775

رمضان مهدوی آزادبنی؛ سیده فاطمه محمودیان