کلیدواژه‌ها = سعادت
سعادت از فضل است و شقاوت از عدل الهی(سعادت و شقاوت از منظر خواجه یوسف همدانی)

دوره 55، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 203-221

10.22067/epk.2023.84703.1278

منصور معتمدی؛ مدینه پورمحمود ناورودی؛ زهرا اختیاری


حقیقت نفس انسانی از دیدگاه فارابی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 185-203

10.22067/epk.2023.78541.1168

سیده ملیحه پورصالح امیری؛ زینب برخورداری


بررسی تطبیقی آثار و نتایج نظریه صیانت ذات اسپینوزا و نظریه فطرت علامه طباطبایی

دوره 51، شماره 2، آذر 1398، صفحه 31-50

10.22067/philosophy.v51i2.72345

حسین اسفندیاری؛ حمید کریمی؛ مهدی محمدزاده بنی طرفی