واکاوی جایگاه«مرگ» در اندیشه مولانا و فلسفه وجودی و دلالت های برآمده از این دو دیدگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان

2 مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی متون و پژوهش‌های بین المللی در ارتباط با مرگ پرداخته است. از کلیه منابع چاپی و الکترونیکی در دسترس مبتنی بر اهداف و سؤالات پژوهش برای جمع اوری اطلاعات استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با بکارگیری نظام مقوله بندی قیاسی انجام شد و در فرایند آن ابتدا با کدگذاری باز مؤلفه‌ها احصاء و سپس با حذف همپوشانی و دسته بندی موارد، نتایج محقق شد. هدف کلی از انجام تحقیق واکاوی جایگاه مرگ در اندیشه مولانا و فلسفه وجودی و دلالت‌های برآمده از این دو دیدگاه بود.
نتایج بدست آمده در مقوله‌هایِ مرگ به مثابه یک حقیقت و مسلم‌ترین امکان‌ها، به مثابه تعالی طلبی، به مثابه اندیشه ورزی، به مثابه رهایی، به مثابه شادی، به مثابه آزمون، به مثابه غلبه بر ترس، به مثابه کنترل امیال، به مثابه تغییر و تحول تقسیم بندی گردیدند. بنابراین می‌توان گفت که مرگ به عنوان پایان زندگی نیست و می‌تواند به عنوان یک پل و گذر از یک دوره زندگی و ورود به دوره دیگر زندگی باشد. بنابراین می‌توان مرگ را به عنوان یک گام از زندگی تلقی نمود.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم
احمدی، بابک(1390)سارتر که می نوشت، انتشارات نشر مرکز
احمدی،بابک (1381) هایدگر و پرسش بنیادین، انتشارات نشر مرکز
استعلامی، محمد(1375)مولانا جلال الدین محمد بلخی«مثنوی»، انتشارات زوار
افلاکی، احمد(1362) مناقب العارفین، انتشارات: دنیای کتاب
بلاکهام. ه.ج (1393) 6متفکر اگزیستانسیالیست،ترجمه محسن حکیمی،تهران نشر مرکز
دستغیب، عبدالعلی(1354) فلسفه های اگزیستانسیالیسم، تهران، نشر بامداد
زمانی، کریم(1381) شرح جامع مثنوی،تهران، نشر اطلاعات
زمانی، کریم(1393) میناگر عشق، تهران، نشر نی
زرین کوب، عبدالحسین(1364)سر نی، تهران، انتشارات علمی
شهیدی،سیدجعفر(1380)شرح مثنوی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی
فرامرز قراملکی، احد؛ همتی، حیدر(1388)چیستی و انواع مرگ از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا
فروزان فر، بدیع الزمان(1380) شرح مثنوی شریف
کاپلستون، فردریک چارلز (1392)فلسفه معاصر، ترجمه علی اصغر حلبی،تهران انتشارات زوار
کلیات شمس(1373) تهران،انتشارات جواهری
کمبر، ریچارد (1387)فلسفه کامو، ترجمه خشایار دیهیمی،تهران انتشارات طرح نو
کمپانی زارع، مهدی(1396) مولانا و مسایل وجودی انسان، انتشارات: نشرنگاه معاصر
کمپانی زارع، مهدی(1395) خدا، انتشارات نشر نگاه معاصر
کمپانی زارع، مهدی(1394) مولانا و اخلاقی زیستن، نشر نگاه معاصر
کمپانی زارع، مهدی(1396) مولانا و مدرسه عشق، نشر نگاه معاصر
فلین،توماس (1394) اگزیستانسیالیسم؛ ترجمه حسین کیانی، چاپ اول،نشر بصیرت،
نیکلسون(1371) مثنوی معنوی، تهران، انتشارات امیرکبیر
مگی،برایان (1387) مردان اندیشه،ترجمه عزت الله فولادوند، چاپ چهارم، تهران، انتشارات طرح نو
نصری، عبدالله(1387) خدا و انسان در فلسفه یاسپرس، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی
وال، ژاان آندره (1357) اندیشه هستی؛ ترجمه باقر پرهام،تهران انتشارات طهوری
هایدگر، مارتین (1389) هستی و زمان،ترجمه سیاوش جمادی،تهران انتشارات ققنوس
همایی، جلال الدین(1379) مولوی نامه، انتشارات موسسه نشر هما
Filiz Peach (2000) Death Faith & Existentialism Philosophy now.
Heidegger, Martin (2014) What is Metaphysics? Siavash Jamadi Translation. Phoenix Publishing, 2014
Morteza Shajari (2012). Death and Immortality from the viewpoint of Rumi. The Epistemological Research (Afaghe Hekmat) 2011-2012
Sefik Can (2006). Fundamentals of Rumi’s Thought. Tughra Books. pp,271-272
CAPTCHA Image