دو تقریر از برهان جهان‌شناختی در مغرب‌زمین

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

چکیده

برهان جهان‌شناختی یکی از مهم‌ترین برهان‌های فلسفی و کلامی در حوزه سنت دینی ادیان مختلف بوده و هست. در سنت فلسفی کلامی مغرب‌زمین، هم تعبیرهای متفاوتی از این برهان ارائه شده و هم نقدهای بسیاری بر آن وارد گشته است. در این نوشتار هم مهم‌ترین تعابیر آن ارائه شده و هم نقدهای آن مورد توجه قرار گرفته و در موارد لزوم به اندازه اعتبار نقدها اشاره شده است.
کلیدواژه‌ها: جهان‌شناختی فلسفی- دلیل کافی- علیت- علت اولی- امکان.

CAPTCHA Image