دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی(سردبیر)
استاد
تخصص: فلسفه و حکمت اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://shahrudi.profcms.um.ac.ir/
آدرس ایمیل: shahrudi@um.ac.ir
 
دکتر احمد احمدی
استاد
تخصص: فلسفه غرب
وابستگی سازمانی: گروه فلسفه دانشگاه تهران
وب سایت: http://www.samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=168&p=1&showitem=4
آدرس ایمیل: ahmadi@samt.ac.ir
 
دکتر علی حقی
دانشیار
تخصص: فلسفه و حکمت اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://haghi.profcms.um.ac.ir/
آدرس ایمیل: haghi@um.ac.ir
 
دکتر فیاض قرایی
دانشیار
تخصص: ادیان و عرفان تطبیقی
وابستگی سازمانی: گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://f.gharaei.profcms.um.ac.ir/
آدرس ایمیل: f.gharaei@um.ac.ir
 
دکتر بختیار شعبانی ورکی
استاد
تخصص: فلسفه تعلیم و تربیت
وابستگی سازمانی: گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت:: http://bshabani.profcms.um.ac.ir/
آدرس ایمیل: bshabani@um.ac.ir
 
دکتر مهدی دهباشی
استاد
تخصص: فلسفه غرب
وابستگی سازمانی: گروه فلسفه دانشگاه اصفهان
وب سایت: http://ltr.ui.ac.ir/m.dehbashi/
آدرس ایمیل: m.dehbashi@ltr.ui.ac.ir
 
دکتر احد فرامرز قراملکی
استاد
تخصص: فلسفه و حکمت اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران
وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ghmaleki
آدرس ایمیل: ghmaleki@ut.ac.ir
 
دکتر محمد ذبیحی
استاد
تخصص: فلسفه و حکمت اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم
وب سایت: http://qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/21352/23833/
آدرس ایمیل: Mohamad Zabihi
 
دکتر قاسم کاکایی
استاد
تخصص: فلسفه و کلام اسلامی
وابستگی سازمانی: بخش فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز
وب سایت: http://kakaie.com/
آدرس ایمیل: gkakaie@rose.shirazu.ac.ir