• نام : سیدمرتضی حسینی شاهرودی
  • آدرس پستی : مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات شهید مطهری (ره)، کدپستی 9177948955
  • فاکس +98 (51) 38807030