نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال. ۴۰, شماره. ۲: شماره پیاپی۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ دو تقریر از برهان جهان‌شناختی در مغرب‌زمین چکیده   PDF
حسینی شاهرودی حسینی شاهرودی
سال. ۴۰, شماره. ۲: شماره پیاپی۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ ناسازوارة معدوم مطلق و گزاره‌های همتای آن چکیده   PDF
عظیمی عظیمی
سال. ۴۰, شماره. ۲: شماره پیاپی۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ تمثیل آکویناس و مقایسه آن با کلی مشکک چکیده   PDF
توکلی توکلی
سال. ۴۰, شماره. ۲: شماره پیاپی۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ اجتماع دو منظر اصالت ماهیت و اصالت وجود در نظریه اصالت پدیداری معنا چکیده   PDF
جوارشكیان جوارشكیان
سال. ۴۰, شماره. ۲: شماره پیاپی۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ بررسی تطبیقی ارادۀ الهی در فلسفۀ اسپینوزا و استاد مطهری چکیده   PDF
رسولی رسولی , علمی علمی
سال. ۴۰, شماره. ۲: شماره پیاپی۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ هفت دور تاریخ مقدس بشری از دیدگاه اسماعیلیان چکیده   PDF
روحی میرآبادی روحی میرآبادی
سال. ۴۰, شماره. ۲: شماره پیاپی۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ نور الدین کاشانی و کتاب مصفاة الاشباح و مجلاة الارواح چکیده   PDF
آقابابائیان آقابابائیان
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ تبیین تربیت دینی ظاهرگرا و نقد آن براساس جریان عقل گرا چکیده   PDF
جباری جباری , سجادی سجادی
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ برهان حدوث در مغرب زمین چکیده   PDF
حسینی شاهرودی حسینی شاهرودی
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ نظرگاه مک اینتایر درباره فرهنگ و تفکر غرب چکیده   PDF
ساطع ساطع
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ تجلی توحید در نفس انسانی از منظر ابن عربی و ملاصدرا چکیده   PDF
شجاری شجاری
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ ریشه یابی مفهوم حرکت جوهری در حکمت عزیزالدین نسفی چکیده   PDF
فدائی مهربانی فدائی مهربانی
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ مقایسه تفسیر شکاکانه با تفسیر طبیعت گرایانه از فلسفه هیوم چکیده   PDF
مروارید مروارید , حقّی حقّی
سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸ بررسی رویکرد مدعیان هولوکاست در حمایت های حقوقی از کشتگان یهود چکیده   PDF
خواجی خواجی
سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۸ « راه چنین است و دیگر نیست » نقد امکان بازشناسی رویکرد کثرت گرایانۀ دینی در تعالیم جینی و بودایی چکیده   PDF
زروانی زروانی , موسی پور موسی پور
سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۸ رابطه ی «اول»، «آخر»، «ظاهر» و «باطن» با انسان کامل چکیده   PDF
حسینی شاهرودی حسینی شاهرودی , فخّارنوغانی فخّارنوغانی
سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی تطبیقی اختیار انسان در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری چکیده   PDF
رسولی رسولی , علمی علمی
سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۸ مقایسۀ دفاعیه های خواجه نصیرالدّین طوسی و ابن رشد از فلسفه (مسألۀ بساطت واجب الوجود) چکیده   PDF
فتاحی اردکانی فتاحی اردکانی
سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی مفهوم وجود در متافیزیک ارسطو و الحروف فارابی چکیده   PDF
کمالی زاده کمالی زاده
سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۸ مطهری و نواندیشی دینی چکیده   PDF
مسعودی مسعودی
سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۸ دین و تحول اخلاقی در جهان معاصر چکیده   PDF
مهدوی آزادبنی مهدوی آزادبنی
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ نظریه فلاسفه در باره چیستی و کارکرد عقل عملی چکیده   NAJAFZADEH.PDF
علی رضا نجف زاده
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ الگوهای دینی و سازگاری آن ها با مقتضیات زمان چکیده   PDF
محمدمهدی زارعی
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ برهان نظم و قانون دوم ترمودینامیک چکیده   RAMIN.PDF
فرح رامین
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ نقش اسماء و صفات خداوند در مراتب معنایی وعد و وعیدهای الهی چکیده   PDF
اعظم پرچم , سمیه عمادی اندانی
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ خاتمیت از منظر متفکران معاصر چکیده   PDF
اعظم سادات پیش بین , عباس جوارشکیان
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ ذهن از منظر ابن سینا چکیده   PDF
فهیمه شریعتی , سید مرتضی حسینی شاهرودی
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ زیبایی شناسی فلسفی و تحلیل نظریه «اصالت زیبایی» در حکمت مطهّر چکیده   PDF
مهدی گنجور , سید مهدی امامی جمعه
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ روش عقلی و گرایش فلسفی در تفسیر قرآن صدرالمتألهین چکیده   PDF
ناصر محمدی
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ افضلیّت امام از دیدگاه فرق کلامی چکیده   PDF
علی رضا نجف زاده
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ نگاهی انتقادی به اخلاق کانت چکیده   PDF
حسین اترک
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ تحلیل متن شناسی زیارتنامه حضرت امام رضا (ع) بر پایه نظریه کنش گفتار چکیده   PDF
محمدرضا پهلوان‌نژاد , مهدی رجب‌زاده
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ برهان جهان‌شناختی کلامی در مغرب ‌زمین چکیده   PDF
سیدمرتضی حسینی شاهرودی
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ طبقات اجتماعی در نظرگاه خواجه نصیرالدین طوسی چکیده   PDF
سید ابوالفضل رضوی
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ بازسازی دیدگاه معرفت شناختی میرزا مهدی اصفهانی (ره) چکیده   PDF
جواد رقوی , صادق آملی لاریجانی
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ بررسی امکان دسترسی به نیات مؤلّف نقدی بر هرمنوتیک قصدی‌ستیز و نظریۀ مرگ مؤلّف چکیده   PDF
علیرضا عابدی سرآسیا , محمدصادق علمی سولا , محمدکاظم علمی سولا
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در باب علم چکیده   PDF
رحمت‌الله كریم‌زاده , رضا اكبریان
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراک از نظر ملاصدرا چکیده   PDF
علی ارشد ریاحی , صفیه واسعی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ خواطر رحمانی و خواطر شیطانی از دیدگاه ملاصدرا چکیده   PDF
رضا اکبری , سید هادی رضائیان
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ درآمدی به تحلیل ها و رویکردهای اندیشمندان اسلامی در مساله جاودانگی انسان در عذاب اخروی چکیده   PDF
محمدرضا حاجی اسماعیلی , مصطفی نصیری
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ شهود در فلسفه، استدلال در عرفان چکیده   PDF
سید مرتضی حسینی شاهرودی , رسول حسین پور
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ معیار برتری پیامبران از نگاه قرآن و حدیث چکیده   PDF
سید محمود صادق زاده طباطبایی , سید محمد مرتضوی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ فنای صفاتی از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت چکیده   PDF
قاسم كاكایی , اشکان بحرانی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ ماده ابداع در صورت برهان چکیده   PDF
علیرضا كهنسال
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ مُثُل افلاطون از منظر ارسطو و ابن سینا چکیده   PDF
محمدعلی تیوای
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ رذایل اخلاقی و نسبت آن‌ها با ذات آدمی چکیده   HOSENI SHARIF.PDF
سیدعلی حسینی شریف
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ جایگاه هرمنوتیک سنتی در معرفت‌شناسی تاریخی چکیده   RAZAVI.PDF
سیدابوالفضل رضوی , مهدی صلاح
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شرطی اتفاقی نزد منطق‌دانان مسلمان چکیده   FALAHI.PDF
اسداله فلاحی
سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ بازشناسی مرز تفویض از ولایت تکوینی در اندیشه شیعه چکیده   NIROMAND.PDF
رضا نیرومند , سیدمحمد مرتضوی
سال. ۴۸, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵ «نقد روش‌گرایی» از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامر چکیده   PDF
علی رضا آزاد , احمد واعظی , حسن نقی زاده
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ اتحاد عاقل و معقول از نظرگاه علامه سید ابوالحسن رفیعی قزوینی (ره) چکیده   PDF
منیژه عاملی
سال. ۴۸, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ ادراکات فطری (پیش‌آورده‌ها) از نظر ملاصدرا چکیده   PDF
زهرا رسولی , علی جهان
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ باز خوانی عبارت «اقرب الناس الیه علی بن ابی طالب...» در باب ششم فتوحات چکیده   PDF
سید حسین سید موسوی
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بازخوانی هستی شناختی و معرفت شناختی دیدگاه مثل چکیده   PDF
محمود صیدی , عسگر دیرباز
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ باورهای پایه وچگونگی تحصیل معرفت عینی و ضروری از دید فیلسوفان مسلمان و تحلیلی نوین و وجود شناختی از آنها چکیده   PDF
حاج حسینی حاج حسینی
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ بررسی تطبیقی رؤیا از منظر ابن عربی و ملاصدرا چکیده   PDF
علی ارشد ریاحی , فاطمه زارع
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ بررسی تطبیقی وحدت انسان و جهان در فیزیک و عرفان چکیده   PDF
سید مرتضی حسینی شاهرودی , فاطمه فرضعلی
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی حد و معیار غلو و تقصیر از دیدگاه شیخ مفید و علامه مجلسی چکیده   PDF
فروغ السادات رحیم پور , فرزانه شهبازی
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی دعوی تاثیرپذیری حکمت صدرایی در بحث حرکت جوهری از آراء هراکلیتوس وزنون الیایی چکیده   PDF
خوشدل روحانی خوشدل روحانی
سال. ۴۸, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ بررسی روش معرفت دینی از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی چکیده   PDF
جواد رقوی
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ بررسی مقایسه‌ای نتایج ایمان از دیدگاه پولس و فخر رازی چکیده   PDF
قربان علمی , حامد نظر پور نجف آبادی
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی نقّادانه عینیت وجود و ماهیت در حکمت متعالیه چکیده   PDF
محمد بنیانی , حمیدرضا سروریان
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ بررسی و تحلیل حدیث تلازم معرفت نفس و معرفت رب چکیده   PDF
علی اله‌بداشتی
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحی چکیده   PDF
سید مرتضی حسینی شاهرودی
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ بررسی و نقد برهان مسامته چکیده   PDF
مجید ضیایی قهنویه
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزات چکیده   PDF
وحیده فخار نوغانی , سید مرتضی حسینی شاهرودی
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ برهان تجربه دینی از دیدگاه سویین برن چکیده   PDF
اصغری اصغری , سید محمود موسوی
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ تأثیر مبانی فلسفی ملاصدرا در برداشت‌های حدیثی او در حوزه مباحث نفس و معاد چکیده   PDF
جلیل قاسمی , عزیزالله فیاض صابری , حسن نقی زاده
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ تبیین در علوم طبیعی چکیده   PDF
علی حقی
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ تبیین غایت‌شناختی در زیست‌شناسی ارسطو چکیده   PDF
علی حقی
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ تبیین و نقد راه حل ناسازگاری ظاهری در روش حکمت اشراق چکیده   PDF
سیدرضا (زهیر) حسینی لواسانی
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ تحلیل مسئله عنایت الهی در حکمت متعالیه صدرایی چکیده   PDF
علیرضا خواجه گیر
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ تحلیل معناداری زبان دین از دیدگاه فراپوزیتویستی چکیده   PDF
سیدمرتضی حسینی شاهرودی , وحیده فخار نوغانی
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ تحلیل و نقد دلایل ظن به امامت اسماعیل از منظر منابع امامیه چکیده   PDF
محمدعلی چلونگر , سیدمهران طباطبایی پوده
سال. ۴۸, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵ تحلیلی بر چیستی قوه عملی چکیده   PDF
نجف یزدانی , محمد سعیدی مهر , سید عباس ذهبی
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ تسلسل تنازلی در حکمت یمانی چکیده   PDF
سید محمد موسوی بایگی
سال. ۴۸, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵ تطور مضمون و مدلول قاعده لطف در کلام شیعه چکیده   PDF
موسی ملایری
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ تعلیم و تربیت مبتنی بر فطرت (تربیت فطرت‌گرا) با تاکید بر دیدگاه آیت الله شاه‌آبادی: مدل‌سازی فطرت با هرم سه وجهی چکیده   PDF
مجتبی همتی فر , ابوالفضل غفاری
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ تناسخ و معاد جسمانی در حکمت متعالیه چکیده   PDF
علی ارشد ریاحی , افسانه صباغان
سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ توحید صفاتی و ارتباط آن با وحدت مصداق و کثرت مفهوم چکیده   PDF
میردامادی میردامادی , احد فرامرز قراملکی , عزیزاله فیاض صابری
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ جایگاه مفهوم لوگوس در اندیشه برابری و نظام جهانی رواقی چکیده   PDF
عمار متاجی نیمور , محمدتقی قزلسفلی , کمال پولادی
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ جایگاه و فلسفه علم کلام در ساحت اندیشه غزالی چکیده   PDF
ابراهیم مهرابی , سید حسین سید موسوی , فرنگیس فرهود
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ خیال و ادراک چکیده   PDF
زهره برقعی
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ دیدگاه‌های عبدالوهاب شعرانی درباره‌ آراء محیی‌الدین ابن عربی چکیده   PDF
علی اشرف امامی , محسن شرفایی مَرغکی
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ سلطنت معنوی امام رضا (ع) تأملی در پیوند مفهومی ملکوت با سکینۀ قلبیه در حدیث رضوی چکیده   PDF
علی اشرف امامی
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ سنخیت از دیدگاه ابن سینا و غزالی چکیده   PDF
سید مرتضی حسینی شاهرودی , تکتم مشهدی مشهدی
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ صدور کثرت از وحدت از دیدگاه حکمت متعالیه (بر اساس وحدت تشکیکی و شخصی) چکیده   PDF
سید مرتضی حسینی شاهرودی , اعظم سادات پیش بین
سال. ۴۸, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵ ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی در عرفان نظری با تکیه بر آراء امام خمینی چکیده   PDF
سید مرتضی حسینی شاهرودی , راضیه نیکی
سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳ عقل فعّال در نظر ارسطو چکیده   PDF
محمدتقی جان محمدی
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ قاعده مشرقیه «نور و ظلمت» و نظریه اشراقی «معاد» چکیده   PDF
طاهره کمالی‌زاده
سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ مراتب علم از دیدگاه ملاصدرا و اسپینوزا چکیده   PDF
زهرا رسولی , محمدکاظم علمی سولا
سال. ۴۸, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵ مساله شر از دیدگاه جان هیک چکیده   PDF
سیده زهرا حسینی , کریم آتشگر , نرگس نظرنژاد
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ معرفی نظریه عقلانیت فولی و نقدهای اساسی آن چکیده   PDF
نفیسه ساطع , اعظم السادات حسینی حسین آباد
سال. ۴۸, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ مقایسه دیدگاه قاضی سعید قمی با علامه مجلسی درباره توحید ذاتی و صفاتی چکیده   PDF
سید مهدی امامی جمعه , زکیه فلاح یخدانی
سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱ ملاصدرا و نظریه مُثُل چکیده   PDF
محمدعلی تیوای
سال. ۴۸, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵ نسبت اختیار و تعین‌گرایی علّی در نگاه فیلسوفان تحلیلی چکیده   PDF
جعفر مروارید , روح الله موحدی
سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴ نظریه نهایی ملاصدرا در باب ادراک کلیات (عقل فعال، عقول عرضیه یا خدا؟) چکیده   PDF
جهانگیر مسعودی , اعظم سادات پیش بین
سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ نظریه«اصالت وجود» و نوآوری های فلسفی حاصل از آن نظریه در حکمت متعالیه چکیده   PDF
علی ارشد ریاحی , گنجور گنجور
سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ نقد نظریه بلوغ عقلی بشریت در فلسفه خاتمیت و امامت چکیده   PDF
عباس جوارشکیان
سال. ۴۸, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ نقد نظریه مؤیّد الدّین جَندی در خاتم الاولیاء بودن ابن عربی چکیده   PDF
سید حسین سید موسوی
1 - 100 (112) 1 2 > >>