نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
شماره 2/84-بهار و تابستان1389 ذهن از منظر ابن سینا سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
شماره 2/86-بهار و تابستان1390 شهود در فلسفه، استدلال در عرفان سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
شماره 89 - پاییز و زمستان 91 سنخیت از دیدگاه ابن سینا و غزالی سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
شماره 90 - بهار و تابستان 92 بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحی سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
شماره 91 - پاییز و زمستان 92 بررسی تطبیقی وحدت انسان و جهان در فیزیک و عرفان سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
شماره 93 - پاییز و زمستان 93 صدور کثرت از وحدت از دیدگاه حکمت متعالیه (بر اساس وحدت تشکیکی و شخصی) سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
شماره 95 - پاییز و زمستان 1394 بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزات سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
شماره ۹6 - بهار و تابستان ۱۳۹5 ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی در عرفان نظری با تکیه بر آراء امام خمینی سید مرتضی حسینی شاهرودی چکیده
1 - 8 (8)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد