نشریه های علمی انتشارات

دکتر احمد احمدی استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر علی حقی استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر مهدی دهباشی استاد گروه فلسفه دانشگاه اصفهان دکتر محمد ذبیحی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس قم دکتر بختیار شعبانی ورکی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر فیاض قرایی استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه فردوسی مشهد دکتر فرامرز قراملکی استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تهران دکتر قاسم کاکایی استاد گروه الهیات دانشگاه شیراز