نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲

عنوان مقاله: تسلسل تنازلی در حکمت یمانیDOI: 10.22067/philosophy.v45i1.8354

چکیده
تسلسل از مهم‌ترین مسائل فلسفی است که به سه صورت قابل تصور است: در جهت تصاعد، تنازل و جمع بین هر دو. حکما بطلان تسلسل را مشروط به تحقق دو شرط دانسته‌اند: ترتّب آحاد سلسله بر یکدیگر و اجتماع بالفعل همه افراد در وجود. میرداماد معتقد است شرط اجتماع بالفعل افراد، شامل جانب تنازل نمی‌شود بنابراین تسلسل در این جهت محال نیست. در مقابل، محقق سبزواری و علامه طباطبایی هر یک به طریقی، این ادعا را رد می‌کنند. در این مقاله نشان داده می‌شود که مقصود میرداماد، عدم استحاله به حسب وجود دهری است و اشکالاتی که وارد شده ناصواب است.

کلمات کلیدی:   تسلسل تصاعدی و تنازلی، اجتماع دهری، قضاء عینی.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3261

بازدید: 559

تاریخ دریافت: 1390/02/20 , تاریخ پذیرش: 1391/05/10 , تاریخ انتشار: 1392/06/24

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )