نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۴, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱

عنوان مقاله: نظریه«اصالت وجود» و نوآوری های فلسفی حاصل از آن نظریه در حکمت متعالیهDOI: 10.22067/philosophy.v44i2.7904

چکیده
مسئلۀ اصالت وجود که از اساسی‌ترین مسائل فلسفۀ اولی می‌باشد، یکی از شاخصه‌های اصلی فلسفۀ صدرالمتألهین است و اکثریت قریب به اتّفاق مباحث حکمت متعالیه، مبتنی بر آن قلمداد شده است. تا آنجا که متعالیه بودن حکمت ملاصدرا را به دلیل تعالی وجود و «وجود» را اولین و آخرین حرف او در این نظام فلسفی دانسته‌اند.
ملاصدرا در کشف و یا برهانی کردن بسیاری از مسائل فلسفی از قبیل تشکیک وجود، امکان فقری، حرکت جوهری، سریان علم و قدرت در موجودات و بسیاری از مسائل مربوط به قوّه و فعل، و صنع و ابداع، مدّعی ابتکار و نوآوری است.
نوشتار حاضر، ضمن بررسی جایگاه اصالت وجود در حکمت متعالیه، به بیان نتایج و برکاتی که از قول به اصالت وجود، عاید این مکتب شده و موجب نوآوری‌هایی در آن گردیده است، می‌پردازد.

کلمات کلیدی:   اصالت وجود، حکمت متعالیه، نوآوری فلسفی، وحدت در عین کثرت، امکان فقری، حرکت جوهری.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 8187

بازدید: 1052

تاریخ دریافت: 1389/12/14 , تاریخ پذیرش: 1391/05/10 , تاریخ انتشار: 1391/12/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )