نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۳, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

عنوان مقاله: برهان نظم و قانون دوم ترمودینامیکDOI: 10.22067/philosophy.v43i2.7873

چکیده
قانون دوم ترمودینامیک (اصل آنتروپی) از اهمیت فلسفی ـ الهیاتی ویژه‌ای برخوردار است. به نظر می‌رسد، این قانون که به «مرگ نرم نظم» مشهور شده با وجود نظم در جهان به مثابه یک کل ناسازگار است.
در این مقاله، مفهوم آنتروپی در سه کاربرد حرارتی، آماری و اطلاعات بررسی و به تعارض قانون دوم با صغرای برهان نظم پرداخته شده و با ارزیابی اصل آنتروپی، به این نتیجه رهنمون می‌شویم که نظم مورد نظر در برهان نظم با کاربرد این واژه در قانون دوم متمایز است و تعادل ترمودینامیکی فرآیندهای طبیعی می‌تواند تبیین جدیدی از حکومت نظم بر جهان طبیعت باشد.
کلیدواژه‌ها: آنتروپی حرارتی، آنتروپی آماری، آنتروپی اطلاعات.دریافت نسخه XML

تمام متن: RAMIN.PDF
دانلود : 7204

بازدید: 2883

تاریخ دریافت: 1389/12/09 , تاریخ پذیرش: 1390/03/03 , تاریخ انتشار: 1390/12/17

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )