نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱

عنوان مقاله: تحلیل معناداری زبان دین از دیدگاه فراپوزیتویستیDOI: 10.22067/philosophy.v44i1.6366

چکیده
تحلیل معناداری زبان دین یکی از مسائل مهم در حوزه زبان دین است. به رغم تعدد و تنوع دیدگاه‌های رایج در این زمینه، وجه مشترک غالب در این دیدگاه‌ها پذیرش ضمنی معیارهای پوزیتویستی معناداری زبان است. وجود ایرادات اساسی در این معیارها و فروپاشی مکتب پوزیتویسم منطقی، زمینه طرح این پرسش اساسی را فراهم می‌سازد که تحلیل معناداری زبان دین چگونه و بر اساس چه پرسش‌هایی قابل بررسی است؟ در این نوشتار ضمن مرور اجمالی نظریات معناداری زبان دین، ابتدا تعریفی از معناداری زبان مطرح شده و پس از آن بر اساس تعریف یاد شده، معناداری زبان دین در سه محور امکان معناداری زبان دین، امکان گنجایش معانی وحیانی در قالب الفاظ و گزاره‌های بشری و امکان درک معانی وحیانی از سوی مخاطب مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:   زبان دین، معناداری، پوزیتویسم منطقی، معناداری در سطح گوینده، معناداری در سطح مخاطب. معناداری در سطح مخاطب.


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154