نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲

عنوان مقاله: تبیین در علوم طبیعیDOI: 10.22067/philosophy.v45i1.6324

چکیده
در این مقاله، پس از درآمد، دو گزارش کم و بیش تفصیلی از تاریخ علم- از خطه دانش پزشکی- نقل شده است تا عیان شود دانشمندان هرگاه با مشکلی رویاروی می‌شوند. عملاً چگونه آن را حل کرده، تفسیر و تبیین می‌کنند. سپس از انواع گوناگون تبیین سخن به میان می‌آید، تعریف و توصیف می‌شوند. در پی آن، همین تبیین‌های گوناگون بررسی انتقادی می‌شوند. در پایان، ابتدا مشرب تجربه‌گرایی تشریح می‌شود و سپس به معضل اندیشه‌سوزی در تجربه‌گرایی اشارت رفته، مستدل شده است بدون گره‌گشایی از آن، نمی‌توان ملتزم به تجربه‌گرایی شد.

کلمات کلیدی:   تبیین، قیاس، استقراء، علیت، پیش بینی.


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154