نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱

عنوان مقاله: قاعده مشرقیه «نور و ظلمت» و نظریه اشراقی «معاد»DOI: 10.22067/philosophy.v44i1.6297

چکیده
«قاعده مشرقیه» مورد اعتقاد حکمای فارس و مبنای حکمت نوری ایشان که سهروردی در صدد احیاء آن است، عبارت است از اصل نور و ظلمت؛ جایگاه این قاعده در حکمت اشراق به عنوان حکمتی بحثی ـ ذوقی و فلسفه‌ای نور ـ محور و با توجه به اینکه نور در این حکمت رمز «آگاهی» و «خودآگاهی» است، موجب شده است «علم» مدار حکمت اشراق قرار گیرد و دغدغه حکیم اشراقی نیز چیزی جز تحقق «علم اشراقی» نیست. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و تأویل به تفسیر و رمزگشایی متون اشراقی می‌پردازد و این نتایج حاصل می‌شود که:۱-در این نظام حکمی معرفت چون اصلی است که سایر مباحث از آن نشأت می‌گیرد و به آن منتهی می‌شود .۲- لذت نیز در این نظام امری جدای از معرفت نیست.۳- معاد اشراقی نیز همچون ادراک و لذت بر اساس اصل مشرقی «نور و ظلمت» تحلیل می‌شود؛ لذا درجات نفوس پس از رهایی از صیصیه ظلمانی بر اساس میزان بهره‌مندی از انوار معرفت و یا درجه وابستگی و علاقه به ظلمات برزخ تعیین و تبیین می‌شود.

کلمات کلیدی:   حکمت اشراق، قاعده مشرقیه، نور و ظلمت، معرفت اشراقی، ادراک، معاد، لذت، الم.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3662

بازدید: 934

تاریخ دریافت: 1389/10/10 , تاریخ پذیرش: 1391/05/21 , تاریخ انتشار: 1391/04/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )