نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳

عنوان مقاله: سلطنت معنوی امام رضا (ع) تأملی در پیوند مفهومی ملکوت با سکینۀ قلبیه در حدیث رضوی


صفحات: 9-29

DOI: 10.22067/philosophy.v46i1.40859

چکیده
"سلطنت معنوی" از تعابیری است که قاضی سعید قمی در مورد امامت به کار برده است، این مفهوم با سلطۀ امام در عالم امر الهی یا همان ملکوت رابطۀ مستقیمی دارد. به همین دلیل عنوان "سلطان" در زیارت‌نامه‌ها و توسلات شیعی همانند "الولی المرشد" خطاب به امام هشتم (ع)، حکایت از جایگاه خاص آن حضرت (ع) برای هدایت و ارشاد اهل سلوک دارد. برای پی بردن به این جایگاه، روایتی از آن حضرت (ع) در تعریف سکینه مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق این حدیث، صورت و وجهه ای الهی برای مؤمنان نمایان می‌شود. در این جستار ضمن شرح حدیث رضوی، شواهدی از مکاشفات اهل معرفت، ارائه شده است دالّ براینکه، یکی از کامل ترین صورت های سکینۀ قلبیه، چهره نورانی شمس الشموس ولایت امام علی بن موسی‌الرضا (ع) می باشد

کلمات کلیدی:   سلطنت معنوی; امام رضا(ع); قبله هفتم; سکینه قلبی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1753

بازدید: 301

تاریخ دریافت: 1393/08/11 , تاریخ پذیرش: 1393/08/26 , تاریخ انتشار: 1393/12/25

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )