نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: شماره ۸۹ - پاییز و زمستان ۹۱

عنوان مقاله: سنخیت از دیدگاه ابن سینا و غزالیDOI: 10.22067/islamic philosop.v0i0.4013

چکیده
غزالی با استناد و نقض برخی از دیدگاه‌های حکما در باب صانع بودن خداوند اصل سنخیت میان خدای متعال و مخلوقات را نقض می‌کند، زیرا وی معتقد است بر اساس این استدلال‌ها و تحلیلی که وی از علیت و ضرورت علی مطرح می‌کند عالم نمی‌تواند ساخته خدا باشد. وی این امتناع را از جهت فعل، فاعل و جهت مشترک بین فعل و فاعل مورد بررسی قرار می‌دهد. در دیدگاه ابن‌سینا نیز با توجه به این‌که استدلال وی بر قاعده الواحد مبتنی بر اصل سنخیت است می‌توان گفت که او این اصل را به عنوان قاعده عقلی در ضمن قاعده الواحد می‌پذیرد، اما با توجه به دیدگاه وی درباره تباین وجودات نمی‌توان وی را قائل به سنخیت میان خالق و مخلوق دانست.

کلمات کلیدی:   الواحد، سنخیت، علت و معلول، ابن سینا، غزالی.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7561

بازدید: 790

تاریخ دریافت: 1389/08/19 , تاریخ پذیرش: 1391/05/10 , تاریخ انتشار: 1391/12/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )