نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۸

عنوان مقاله: مطهری و نواندیشی دینی



DOI: 10.22067/philosophy.v41i2.3958

چکیده
نواندیشان دینی(اسلامی) به مسئلة انحطاط و احیای تمدن اسلامی فراوان پرداخته اند و از همین رو درگیر مسئله سنّت و تجدد هستند. در برخورد با این دو مسئله، دو رویکرد متفاوت اخذ کرده اند؛ گروهی طرفدار رفتاردرمانی و گروهی به رویکرد شناخت درمانی گرویده اند. طرفداران رویکرد دوم می گویند برای حل مشکلات جامعة اسلامی باید اندیشه های دینی ما پالایش و تغییر یابد. استاد مطهری از این گروه است در عین حال مدل نواندیشی و شناخت درمانی او ویژگی های خاص خود را دارد. او به یک نوع شناخت درمانی پالایشی و پیرایشی با ابتناء بر اصول و مبانی ثابت دینی و با تکیه بر عقلانیت اجتهادی گرایش دارد. سعی او در این مدل بر این است که به خوبی میان امر متغیر و ثابت و نیز میان سنّت و تجدد تعادل برقرار کند.
کلید واژه ها: نواندیشی دینی، مطهری، روشنفکری دینی، مدل نواندیشی دینی.



دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3210

بازدید: 929

تاریخ دریافت: 1389/08/12 , تاریخ پذیرش: 1389/08/12 , تاریخ انتشار: 1389/08/12

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )