نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۸

عنوان مقاله: مقایسۀ دفاعیه های خواجه نصیرالدّین طوسی و ابن رشد از فلسفه (مسألۀ بساطت واجب الوجود)DOI: 10.22067/philosophy.v41i2.3956

چکیده
فلسفه همواره مورد هجمۀ مخالفان بوده است و موافقان در برابر این حملات به دفاع از آن می پرداختند. در میان مخالفان فلسفه نام غزالی و فخر رازی می درخشد و ابن رشد و خواجه نصیر طوسی در برابر هجمه های بی امان این دو تن با نوشتن کتاب تهافت التهافت و شرح مشکلات الاشارات در مقام دفاع و پاسخ از این اشکالات برآمدند. در این مقاله دفاعیه های خواجۀ طوسی و ابن رشد در مسألۀ بساطت واجب و تنها با استفاده از دو کتاب تهافت التهافت و شرح مشکلات الاشارات، مقایسه شده است، ولی برای روشن شدن بهتر دفاعیه ها اشکالات فخر رازی و غزالی هم ذکر شد. در این مقاله معلوم می شود که ابن رشد بر خلاف خواجه واجب را دارای ماهیت می داند اما ماهیت او را عین وجود او می داند و معتقد است واجب جنسِ مشکک است و در نتیجه، حدّ متناسب با خود دارد. در ضمن طرح گستردۀ دفاعیه های خواجه در میان فلاسفۀ بعد از او را ناشی از جایگاه دو کتاب اشارات و تجرید وی در میان فلاسفه دانسته است.
کلید واژه ها: ابن رشد، خواجۀ طوسی، ابن سینـا، فلسفـه، دفاعیه هـا، انـواع ترکیـب،
واجب الوجود.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3159

بازدید: 829

تاریخ دریافت: 1389/08/12 , تاریخ پذیرش: 1389/08/12 , تاریخ انتشار: 1389/08/12

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )