نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۱, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۸

عنوان مقاله: رابطه ی «اول»، «آخر»، «ظاهر» و «باطن» با انسان کاملDOI: 10.22067/philosophy.v41i2.3953

چکیده
در حوزه عرفان نظری، بسیاری از مسائل عرفانی به آیات قرآنی مستند می‌شود که از جملة این آیات، آیة شریفة «هو الاوّل و الآخر و الظاهر و الباطن» است. عرفا، غالباً اسماء یاد شده در این آیه را توصیف مقام ذات و هویّت غیبیّه مطلقه دانسته‌اند و به نظر برخی درک و شهود این اسماء مبنایی برای فهم مسئلة وحدت وجود و ندیدن هرگونه کثرت در عالم هستی می‌باشد. در این نوشتار، این نظریه مورد نقد قرار گرفته است و با ارائة دلایل متعدد، بیان شده که اسماء چهارگانه در این آیه توصیف مقام ذات نیستند و بنابراین‏، دلیلی بر وحدت وجود نمی‌باشد بلکه این آیه به نوعی وصف «انسان کامل» یا «حقیقت محمدیّه» می‌باشد.
کلید واژهها: الاوّل، الآخر، الظاهر، الباطن، هویّت غیبیّه، انسان کامل، حقیقت محمّدیّه.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3071

بازدید: 920

تاریخ دریافت: 1389/08/12 , تاریخ پذیرش: 1389/08/12 , تاریخ انتشار: 1389/08/12

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )