نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲

عنوان مقاله: بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحیDOI: 10.22067/philosophy.v45i1.3909

چکیده
انحصارگرایی از جمله دعاوی متکلمان و پیروان ادیان است که از گذشته دور مورد توجه و تأکید متکلمان مسیحی قرار داشته و اینک با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. در این نوشتار صرفاً دلایل برون دینی آنان مانند ارجاع ادیان دیگر به مسیحیت، رستاخیز مسیح و مانند آن از منابع اصلی ارائه و نقد و بررسی شده است. مهم‌ترین نقدهایی نیز که وارد شده است همان است که خود مسیحیان و حتی متکلمان آن‌ها مطرح کرده‌اند مانند فقدان دلیل منطقی، ناسازگاری با مطالعات تطبیقی ادیان، کاستی‌ها و عملکرد تاریخی مسیحیت و مانند آن مطرح شده است.

کلمات کلیدی:   انحصارگرایی، فردگرایی، ویژه‌گرایی، خاص‌گرایی.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3305

بازدید: 569

تاریخ دریافت: 1391/05/10 , تاریخ پذیرش: 1391/12/22 , تاریخ انتشار: 1392/06/24

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )