نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

عنوان مقاله: بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزات


صفحات: 135-158

DOI: 10.22067/philosophy.v47i2.36910

چکیده
در اندیشه دینی پدیده معجزات یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات نبوت است. در میان اندیشمندان اسلامی در خصوص نوع دلالت معجزات بر اثبات نبوت دو دیدگاه کلی وجود دارد. به نظر برخی دلالت معجزات از نوع دلالت‌های عقلی است. در مقابل برخی از آنان بر این عقیده هستند که هیچ‌گونه رابطه منطقی میان معجزه و مدلول آن وجود ندارد و معجزه دلیل اقناعی در صدق ادعای نبوت محسوب می‌گردد. در این پژوهش تلاش شده است تا دیدگاه کسانی که معجزات را دلیل اقناعی بر اثبات نبوت می‌دانند و منکر رابطه منطقی میان معجزه و صدق ادعای نبوت هستند مورد بررسی و نقد قرار گیرد.

کلمات کلیدی:   معجزه; دلالت منطقی; دلالت اقناعی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 269

بازدید: 288

تاریخ دریافت: 1393/04/11 , تاریخ پذیرش: 1394/08/06 , تاریخ انتشار: 1395/02/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )