نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲

عنوان مقاله: تناسخ و معاد جسمانی در حکمت متعالیهDOI: 10.22067/philosophy.v45i2.3619

چکیده
در این مقاله سازگاری قول به استحاله تناسخ و اعتقاد به معاد جسمانی در حکمت متعالیه مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ضمن تعریف و ذکر اقسام تناسخ، محذوراتی که موجب شده است فلاسفه حکمت متعالیه تناسخ را محال بدانند، جمع آوری شده است و سپس با توجه به آراء این حکماء در مورد چگونگی معاد جسمانی، مشخص شده است که هیچ یک از آن محذورات در معاد جسمانی وجود ندارد و در نتیجه قول به استحاله تناسخ با اعتقاد به معاد جسمانی کاملاً سازگار است.

کلمات کلیدی:   تناسخ، معاد جسمانی، بدن دنیوی، بدن اخروی، قیام صدوری.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3941

بازدید: 621

تاریخ دریافت: 1389/06/28 , تاریخ پذیرش: 1391/05/09 , تاریخ انتشار: 1393/01/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )