نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸

عنوان مقاله: مقایسه تفسیر شکاکانه با تفسیر طبیعت گرایانه از فلسفه هیومDOI: 10.22067/philosophy.v41i1.3181

چکیده
آیا هیوم واقعاً تجربه گرایی شکاک بود؟ تصویر رایجی که تا چندی پیش از هیوم وجود داشت، او را تجربه‌گرایی ترسیم می‌کرد که بر خلاف تجربه‌گرایان پیش از خود توانست شکاکیت را، که نتیجة منطقی تجربه‌گرایی است، از آن استنتاج کند. طبق این تفسیر، کل پروژه هیوم نفی و رد معرفت متافیزیکی و نیز علمی براساس اصول تجربه‌گرایی است. اما در نیمة اول قرن بیستم، دیوید کمپ اسمیث تفسیر ایجابی‌تر جدیدی از هیوم ارائه داد. طبق تفسیر او کل هدف هیوم نفی و رد نیست، بلکه هدف اصلی او آن است که نشان دهد باورهای بنیادین انسان، که طبق اصول تجربه گرایی از تجربه و یا عقل غیر قابل کسب هستند، از طبیعت انسان ناشی می‌شوند، و به دیگر سخن، طبیعت آن ها را به ما تحمیل می‌کند. این تحلیل اسمیث، هیوم را از تجربه‌گرایی شکاک به فیلسوفی طبیعت‌گرا تبدیل می کند. این نوشتار در صدد انجام
مقایسه‌ای اجمالی بین این دو تفسیر از هیوم است.
کلیدواژه ها: فلسفة هیوم، تجربه گرایی، شکاکیت، طبیعت گرایی، باورهای بنیادین.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3532

بازدید: 1065

تاریخ دریافت: 1389/04/14 , تاریخ پذیرش: 1389/04/14 , تاریخ انتشار: 1389/04/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )