نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: شماره ۲/۸۱ - پاییز و زمستان۱۳۸۷

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی ارادۀ الهی در فلسفۀ اسپینوزا و استاد مطهریDOI: 10.22067/islamic philosop.v0i0.3173

چکیده
این نوشتار به بررسی ارادة الهی از دیدگاه دو فیلسوف بزرگ، استاد مطهری و باروخ اسپینوزا می پردازد و هدف آن روشن کردن شباهت ها و تفاوت های موجود در دیدگاه های آن دو در بارة این پرسش است که آیا خداوند دارای اراده است یا نه، و در صورت داشتن اراده آیا اراده او مطلق و آزاد است. جستار حاضر در این راستا به مقایسة نظریات این دو فیلسوف در مسائل زیر می پردازد: عقل الهی، اراده الهی، نسبت عقل و اراده به خداوند، قدرت خداوند، نسبت اختیار به خداوند یا قضا و قدر الهی، موجَب یا واجب بالغیر، اراده آزاد خداوند و فعلی بودن علم خداوند.
کلید واژه ها: اراده الهی، علم الهی، قضا و قدر، قدرت خداوند، جبر و اختیار.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3068

بازدید: 827

تاریخ دریافت: 1389/04/14 , تاریخ پذیرش: 1389/04/14 , تاریخ انتشار: 1389/04/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )