نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۰, شماره. ۲: شماره پیاپی۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷

عنوان مقاله: دو تقریر از برهان جهان‌شناختی در مغرب‌زمینDOI: 10.22067/philosophy.v40i2.3169

چکیده
برهان جهان‌شناختی یکی از مهم‌ترین برهان‌های فلسفی و کلامی در حوزه سنت دینی ادیان مختلف بوده و هست. در سنت فلسفی کلامی مغرب‌زمین، هم تعبیرهای متفاوتی از این برهان ارائه شده و هم نقدهای بسیاری بر آن وارد گشته است. در این نوشتار هم مهم‌ترین تعابیر آن ارائه شده و هم نقدهای آن مورد توجه قرار گرفته و در موارد لزوم به اندازه اعتبار نقدها اشاره شده است.
کلیدواژه‌ها: جهان‌شناختی فلسفی- دلیل کافی- علیت- علت اولی- امکان.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3254

بازدید: 764

تاریخ دریافت: 1389/04/14 , تاریخ پذیرش: 1389/04/14 , تاریخ انتشار: 1389/04/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )