نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۸, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: مساله شر از دیدگاه جان هیک


صفحات: 41-63

DOI: 10.22067/philosophy.v48i1.28812

چکیده
یکی از مسائل مهمی که در حوزه فلسفه دین مورد توجه قرار گرفته است، مساله وجود شرور در عالم هستی است. در این مقاله ضمن بررسی مسأله شر از دیدگاه فیلسوف معاصر، جان هیک، ابعاد مختلف استدلالات او در عدم وجود منافات بین مساله شر با وجود خدای قادر و عالم مطلق، مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقاله حاضر با بررسی تحلیلی رابطه موجود میان شر و اختیار از دیدگاه جان هیک، نشان می‌دهد که وی، ضمن نفی وجود شر جبران ناپذیر، معتقد است که وجود شرور نه تنها نمی‌تواند از منظر فلسفی به عنوان مانعی در تکامل انسان محسوب شود؛ بلکه با وجود حیات اخروی، آن دسته از قابلیت‌های انسان که به واسطه وجود شرور در حیات دنیوی به فعلیت نرسیده است، در آن جهان فعلیت خواهد یافت.

کلمات کلیدی:   شر; اختیار; قادر مطلق; عالم مطلق; حیات اخروی; جان هیک

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 198

بازدید: 325

تاریخ دریافت: 1392/09/07 , تاریخ پذیرش: 1393/12/19 , تاریخ انتشار: 1395/03/31

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )