نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

عنوان مقاله: بررسی نقّادانه عینیت وجود و ماهیت در حکمت متعالیه


صفحات: 9-34

DOI: 10.22067/philosophy.v47i2.20821

چکیده
از آثار و سخنان ملاصدرا، دو معنا درباره اصالت وجود قابل استنباط است. یکی از معانی اصالت وجود، عینیت وجود و ماهیت است که مباحث بسیاری از حکمت متعالیه بر آن نهاده شده است. این معنا دارای آثار و تبعات بسیار فلسفی است. به نظر می‌رسد معنای بالا با اشکالاتی روبرو باشد که پذیرش آن را با بن بست روبرو می‌سازد. در این نوشتار با نگرشی منظومه‌ای و سیستمی به کلیت حکمت متعالیه، نظریه بالا و کاربردها، لوازم معرفتی و قابلیت دفاع فلسفی از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت آشکار خواهد شد که قبول این معنا به عنوان نظر نهایی ملاصدرا از اصالت وجود به لحاظ فلسفی دارای ضعف‌ها و اشکالات متعددی خواهد بود.

کلمات کلیدی:   اصالت وجود; اعتباریت ماهیت; عینیت وجود و ماهیت

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 314

بازدید: 427

تاریخ دریافت: 1392/01/29 , تاریخ پذیرش: 1393/12/12 , تاریخ انتشار: 1394/04/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )