نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۷, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴

عنوان مقاله: نقش امام علیه‌السلام در تشریع، دریافت و تفسیر دین


صفحات: 65-89

DOI: 10.22067/philosophy.v47i1.19515

چکیده
در مکتب تشیع، امامان علیهم‌السلام ادامه‌دهندة رسالت پیامبر اکرم (ص) به شمار می‌آیند. تعیین نقش ایشان در ادامه‌دادن رسالت یادشده از مسائلی است که همواره مورد پرسش اندیشوران بوده است. با توجه به آموزة انکارناپذیر خاتمیت، این مسأله باید به‌گونه‌ای پاسخ داده شود که از امامان، پیامبرانی دیگر نسازد. این نوشتار تأمّلی در این مسأله است. نگارنده با جستجو در آیات و روایات معتبر، ‌بدین نتیجه دست یافته که امامان علیهم‌السلام نه شأن تشریع دین دارند و نه شأن دریافت دین، بلکه ایشان تمام دین را از شخص پیامبر یا امام پیشین دریافت داشته، برای مردم بیان کرده و به تفسیر و تأویل می‌پردازند.

کلمات کلیدی:   امام; تشریع; دریافت دین; تبلیغ; تأویل

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1641

بازدید: 278

تاریخ دریافت: 1391/11/25 , تاریخ پذیرش: 1393/01/23 , تاریخ انتشار: 1393/12/27

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )