نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: شماره ۹۴ - بهار و تابستان ۹۴

عنوان مقاله: تبیین و نقد راه حل ناسازگاری ظاهری در روش حکمت اشراق


صفحات: 9-28

DOI: 10.22067/islamic philosop.v47i14.15896

چکیده
شیخ اشراق با ناقص دانستن روش مشائین در دستیابی به حقیقت، روش کشف و شهود را برمی‌گزیند؛ اما فکر و برهان چه جایگاهی در روش وی دارد؟ از برخی عبارات او برداشت می‌شود که فکر و برهان جایی در روش او ندارند و از برخی عبارات دیگر وی نتیجه عکس گرفته می‌شود. یکی از راه حل‌های این ناسازگاری ظاهری، تفکیک قائل شدن بین روش شخصی رسیدن به حقیقت و روش انتقال مفاهیم به غیر است. طبق این دیدگاه، روش رسیدن خودِ حکیم به حقیقت، کشف و شهود است و استفاده از فکر و برهان، تنها برای تعلیم دیگران است، نه برای اطمینان شخصی؛ اما با ذکر سه دلیل محدود کردن جایگاه فکر به جایگاه انتقال مفاهیم به غیر رد می‌شود. در نتیجه حکیم اشراقی در جایگاه رسیدن شخصی به حقیقت هم می‌تواند از روش شهودی استفاده نماید و هم از روش استدلالی و در جایگاه انتقال حقایق به غیر از روش استدلالی باید استفاده نماید.

کلمات کلیدی:   سهروردی; کشف و شهود; فکر; روش; حکمت اشراق; حکیم اشراقی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1782

بازدید: 463

تاریخ دریافت: 1391/07/19 , تاریخ پذیرش: 1393/02/06 , تاریخ انتشار: 1393/12/27

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )