نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱

عنوان مقاله: بررسی و تحلیل حدیث تلازم معرفت نفس و معرفت ربDOI: 10.22067/philosophy.v44i1.13944

چکیده
با توجه به اهمیت خداشناسی و شناخت بهترین راه‌های آن در فرهنگ اسلامی در این مقاله روش معرفت نفس بر اساس حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» از نگاه عالمان شیعه بررسی شده است و تلاش شده تا به روش تحلیلی اجزای حدیث شریف بازشناسی شده و قرائت‌های مختلف تجربی، فلسفی، عرفانی و قرآنی آن بررسی شود، این نتیجه حاصل آمد که هر یک از قرائت‌های مذکور از حدیث، ما را به خدا می‌رساند اما ارزش معرفتی آن‌ها متفاوت است به گونه‌ای که معرفت قرآنی برترین معرفت‌ها و شناخت تجربی در مرتبه آخر قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی:   معرفت، نفس، انسان، پروردگار.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3964

بازدید: 1062

تاریخ دریافت: 1391/04/21 , تاریخ پذیرش: 1391/04/21 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )