نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۴, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱

عنوان مقاله: دیدگاه‌های عبدالوهاب شعرانی درباره‌ آراء محیی‌الدین ابن عربیDOI: 10.22067/philosophy.v44i1.13943

چکیده
عبدالوهاب بن احمد شعرانی (۸۹۸- ۹۷۳ ق) را باید یکی از مهم‌ترین مدافعان محیی‌الدین ابن عربی (۵۶۰- ۶۳۸ ق) دانست. او کتاب‌های مهمی در دفاع از ابن عربی و تحت تأثیر او نگاشته است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به الیواقیت و الجواهر، الکبریت‌الأحمر و القواعد‌الکشفیة و غیره اشاره کرد. شایان ذکر است شعرانی در این آثار با توجه به چارچوب تصوف شریعت‌مدارانه خود، سراغ عقاید ابن عربی رفته و آنچه را که به نظرش مخالف شریعت می‌آمده، دسیسه‌ دشمنان ابن عربی دانسته و او را از آن‌ها مبرّا کرده است؛ در بعضی موارد ابن عربی را به درستی از عقاید مانند حلول و اتحاد و توحید ابلیس و برتری ولایت بر نبوت مبرا داشته، اما نتوانسته است به خوبی او را از وحدت وجود و عقیده به خلود کفار و ایمان فرعون مبرّا کند ولی با دفاعی که از او به عمل آورده، مانع طعن و تکفیر وی از طرف معاندانش شده است.

کلمات کلیدی:   عبدالوهاب شعرانی، محیی‌الدین ابن عربی، الیواقیت و الجواهر، الفتوحات المکیة.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3801

بازدید: 1232

تاریخ دریافت: 1391/04/21 , تاریخ پذیرش: 1391/04/21 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )