نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۶, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

عنوان مقاله: نقش غالیان در انتشار روایات با مضامین «فوق بشری بودن ائمه»


صفحات: 9-35

DOI: 10.22067/philosophy.v46i2.13706

چکیده
در طول تاریخ همیشه چه در داخل جریان شیعه و چه فراسوی آن در مورد محدوده‌ صفات ائمه اطهار (ع) نزاع واختلاف بوده است که شاید پرهیاهو‌ترین نمونه آن در سال‌های اخیر کتاب «مکتب در فرایند تکامل» باشد، در این پژوهش با بررسی و نقد مسائل مطرح شده در فصل دوم کتاب «غلو، تقصیر، راه میانه»، بررسی روایات با مضمون «فوق بشری ائمه»، تاثیر غالیان در نشر این روایات، عقاید خواص اصحاب ائمه در مورد این صفات امام، بررسی اعتبار کتب مورد نقد مدرسی طباطبایی و همچنین بررسی روایات با مضمون «ائمه خزانه‌داران علم خداوند هستند» و رسم نموداری راویان در جهت شناسایی عوامل احتمالی جعل روایت، توا‌تر این روایات را بررسی خواهیم نمود. و استدلال اشتباه نویسنده را نمایان خواهیم ساخت.

کلمات کلیدی:   غلو، علم معصوم; راویان، مکتب در فرایند تکامل; تفویض; خزائن علم الهی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 838

بازدید: 397

تاریخ دریافت: 1391/04/09 , تاریخ پذیرش: 1393/02/06 , تاریخ انتشار: 1393/12/27

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )