نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: شماره ۹۵ - پاییز و زمستان ۱۳۹۴

عنوان مقاله: بازخوانی هستی شناختی و معرفت شناختی دیدگاه مثل


صفحات: 103-134

DOI: 10.22067/islamic philosop.v47i15.12905

چکیده
نظریه مثل مهم‌ترین دیدگاه فلسفی افلاطون بوده و در ضمن تمثیل غار مطرح گردیده است. او تلاش بسیاری در تبیین این نظریه و اقامه براهینی بر اثبات آن نموده با وجود این دیدگاه او در زمینه براهین اثبات و محسوساتی که دارای مثال‌اند دچار کاستی است. در پژوهش حاضر اثبات گردیده که انتقادات ارسطو، ابن سینا و علامه طباطبایی به این نظریه صحیح نیوده و دیدگاه آگوستین، آنسلم و کانت در مورد آن ناقص بوده و با انتقادات اساسی مواجه هستند. شیخ اشراق و در پی او ملاصدرا به عقول عرضی بودن مثل معتقد بوده و هر نوعی از انواع مادی را دارای مثال می‌دانند. نظریه مثل با قواعد فلسفی متعالیه و نه اشراق قابل اثبات است. این نظریه ارتباط تنگاتنگی با هنر، زیبایی شناسی، سیاست، حقوق، اخلاق، تعلیم و تربیت، معماری و علوم رایانه دارد.

کلمات کلیدی:   مثل; افلاطون; محسوسات; تمثیل غار; عقول عرضی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 317

بازدید: 216

تاریخ دریافت: 1391/03/08 , تاریخ پذیرش: 1394/03/28 , تاریخ انتشار: 1394/04/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )