نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲

عنوان مقاله: بررسی مقایسه‌ای نتایج ایمان از دیدگاه پولس و فخر رازیDOI: 10.22067/philosophy.v45i2.12730

چکیده
یکی از مسائل مهم ادیان ابراهیمی ‌مسئله ایمان است. پولس رسول و فخر رازی، دو متفکر در دو حوزه دینی اسلام و مسیحیت، در این باره به تفصیل اظهار نظر کرده‌اند. پولس رسول در بحث از نتایج ایمان از نجات، عادل شمردگی، زندگی جدید، ایمنی از شرور و دشمنان، آرامش و دریافت وعده‌های خداوند سخن می‌گوید. فخر رازی نیز معتقد است ایمان عقاب کفر را از بین می‌برد. وی آمرزش گناهان، امنیت دنیا و آخرت، رزق کریم، بهشت و آسایش ابدی، عزت و محبت را از نتایج ایمان می‌داند. نظرات این دو متفکر درباره نتایج ایمان قابل مقایسه است؛ این مقاله، با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه‌ای به بررسی دیدگاه‌های آن دو در باب نتایج ایمان می‌پردازد. این بررسی نشان می‌دهد که هر دو نجات، آرامش، امنیت، آمرزش گناهان و زندگی جدید را از نتایج ایمان می‌دانند. البته تفاوت‌هایی در نظرات آن‌ها نیز وجود دارد.

کلمات کلیدی:   ایمان، نتایج، پولس، فخر رازی، آمرزش، آرامش


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3565

بازدید: 637

تاریخ دریافت: 1391/03/02 , تاریخ پذیرش: 1392/08/06 , تاریخ انتشار: 1392/12/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )