نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی وحدت انسان و جهان در فیزیک و عرفانDOI: 10.22067/philosophy.v45i2.12646

چکیده
از نظر عرفا «خلق» به معنای عرفی آن، وجود حقیقی ندارد و هر آن‌چه در عرصه گیتی مشاهده می‌شود، جز تجلی ذات احدی خداوند نیست. همه موجودات «نمود» ند و «بود» حقیقی منحصر در ذات الهی است. به تعبیر دینی هر آن‌ چه در سرای وجود جلوه‌گری می‌کند «وجه الله» است. از دیگر سوی، انسان‌ خلیفةالله است و به دلیل‌ ‌جامعیت ‌اسماء ‌الهی و تام بودن مظهریت حق، می‌تواند سلطه علمی و فعلی بر عالم هستی داشته باشد. از نگاه ‌فیزیک نوین نیز، در بنیاد جهان، یکپارچگی شگفت انگیزی حاکم است و انسان به عنوان تنها ناظر آگاه وبا نگاهی عمیق‌تر یک «سهیم»، نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای در تبیین و حتی تکوین جهان ایفا‌ می‌کند، به گونه‌ای که تصور وجود جهان بدون انسان محال است. در این نوشتار وحدت بنیادین اجزاء جهان و رابطه انسان با جهان هستی در حوزه عرفان و فیزیک به گونه‌ای تطبیقی طرح و بررسی می‌شود.

کلمات کلیدی:   انسان، خلیفه‌الله، عقل، وحدت، فیزیک کوانتوم.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3434

بازدید: 513

تاریخ دریافت: 1391/02/30 , تاریخ پذیرش: 1391/12/22 , تاریخ انتشار: 1393/01/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )