نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۶, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳

عنوان مقاله: عقل فعّال در نظر ارسطو


صفحات: 45-66

DOI: 10.22067/philosophy.v46i1.12440

چکیده
گفته می شود که نظریۀ عقل فعال از مبهم ترین و بحث انگیزترین موضوعات فلسفۀ ارسطو است. این ابهام عموماً ناشی از ایجاز و ابهام کلام ارسطو در کتاب دربارۀ نفس دانسته شده است. اما آیا ابهام سخن ارسطو چندان هست که بتوان مانند برخی از تابعان یا شارحان ارسطو عقل فعال منسوب به او را مفارق از نفس و دارای محتوایی شامل همۀ صور معقول دانست؟
در این مقاله با ارائۀ بحثی تحلیلی نشان داده شده است که عقل فعال ارسطو نه مفارق از نفس است و نه واجد محتوای پیشینی معقول. بلکه ناظر به جنبه ای از توان و کارکرد عقل است؛ عقلی که بسیط و انقسام ناپذیر و لذا یک حقیقت واحد است با دو جنبۀ کارکردی: ۱- پذیرندگی صور معقول (که بدین لحاظ منفعل است) ۲- معقول سازی صور بالقوه موجود در ادراک (که بدین لحاظ فعال است).

کلمات کلیدی:   ارسطو; عقل فعال; عقل منفعل; صور معقول


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154