نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: شماره ۹۲ - بهار و تابستان ۹۳

عنوان مقاله: عقل فعّال در نظر ارسطو


صفحات: 45-66

DOI: 10.22067/islamic philosop.v46i12.12440

چکیده
گفته می شود که نظریۀ عقل فعال از مبهم ترین و بحث انگیزترین موضوعات فلسفۀ ارسطو است. این ابهام عموماً ناشی از ایجاز و ابهام کلام ارسطو در کتاب دربارۀ نفس دانسته شده است. اما آیا ابهام سخن ارسطو چندان هست که بتوان مانند برخی از تابعان یا شارحان ارسطو عقل فعال منسوب به او را مفارق از نفس و دارای محتوایی شامل همۀ صور معقول دانست؟
در این مقاله با ارائۀ بحثی تحلیلی نشان داده شده است که عقل فعال ارسطو نه مفارق از نفس است و نه واجد محتوای پیشینی معقول. بلکه ناظر به جنبه ای از توان و کارکرد عقل است؛ عقلی که بسیط و انقسام ناپذیر و لذا یک حقیقت واحد است با دو جنبۀ کارکردی: ۱- پذیرندگی صور معقول (که بدین لحاظ منفعل است) ۲- معقول سازی صور بالقوه موجود در ادراک (که بدین لحاظ فعال است).

کلمات کلیدی:   ارسطو; عقل فعال; عقل منفعل; صور معقول

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2163

بازدید: 604

تاریخ دریافت: 1391/02/20 , تاریخ پذیرش: 1393/01/23 , تاریخ انتشار: 1393/12/25

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )