نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۵, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲

عنوان مقاله: توحید صفاتی و ارتباط آن با وحدت مصداق و کثرت مفهومDOI: 10.22067/philosophy.v45i2.11787

چکیده
موضوع مقالهٔ حاضر، مسئلهٔ توحید صفاتی و ارتباط آن با وحدت مصداق و کثرت مفهوم است. در این مسئله، فرضیه عدم کاشفیت کثرت مفهوم از کثرت مصداق به ثبوت می‌رسد و فرضیهٔ رقیب؛ یعنی کاشفیت کثرت مفهوم از کثرت مصداق، ابطال می‌شود. هدف اصلی از طرح مسئله مزبور، تبیین نظریهٔ توحید صفاتی است. شیوهٔ تحقیق مقاله، تحلیل مفهومی و گزاره‌ای و روی‌آورد تحلیلی- منطقی است. مهم‌ترین نتایجی که این مقاله به آن‌ها دست یافته عبارتند از: ۱. مفهوم واحد فقط از حیث معنایی خود و نه حیثیات دیگر از مصداق حکایت دارد؛ از این رو، صدق مفاهیم کثیر بر مصداق واحد، جایز است؛ ۲. مصداق وجود، مجمع و منشأ انتزاع مفاهیم کثیر است؛ ۳. صدق مفاهیم مغایر بر ذات واحد مغایرت در مصداق را جز در موارد اختلاف حیثی یا تغایر حقیقت مصداق، اقتضا ندارد؛ ۴. از مصداق واحد بسیط حق تعالی، مفاهیم کثیر اوصاف انتزاع می‌شود.

کلمات کلیدی:   مفهوم، مصداق، وحدت، کثرت، توحید صفاتی.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3172

بازدید: 601

تاریخ دریافت: 1390/12/17 , تاریخ پذیرش: 1391/03/28 , تاریخ انتشار: 1393/01/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )